خلک ستاسو راتلونکی نه شي ټاکلی

خلک ستاسو راتلونکی نه شي ټاکلی

ژباړه: مرید سایل

موږ ډېر کله په ذهن کې د ګډوډۍ له مخې عمل کوو. کېدای شي له هغو کسانو سره چې تاسو لوی شوي یاست، منفي وو.

 دا هم دلیل نه شي کېدای چې تاسو د منفي شی. کېدای شي ملګرو مو لویې هیلې نه درلودې. دا هم دلیل نه شي کېدای چې تاسو هم له خپلو هیلو لاس په سر شی.

 ځکه تاسو یو کاملاً ازاد انسان یاست. دا هغه ویروسونه دي چې ستاسو ذهن یې ککړ کړی دی، منفي اغېز یې در باندې کړی او ان ستاسو ژوند یې تر خپل کنټرول لاندې راوستی دی.

خدای پاک تاسو خپلواک، روغ، مثبت او خوښ پیدا کړي یاست. تاسو یوه لویه داخلي نړۍ لری چې کولی شی ډېر لوی لوی کارونه تر سره کړی.

 پر تاسو چا منلې ده چې تر کومه ځایه چې امکان یې و، پرمختګ مو کړی له دې ډېره هڅه مه کوی؟ یا مو د تېروتنو شمېر دومره ډېر دی چې د پرمختګ شونتیا نه وینی او هېڅکله به خپلو موخو ته ونه رسېږی؟

باید پوه شی چې تاسو په مخ کې هېڅ خنډ نه لری. هڅه وکړئ چې هېڅ یو له دې لېبلونو څخه له ځان سره ونه لېږدوی.

خلک ستاسو راتلونکی نه شي ټاکلی. یوازې خدای پاک دی چې ستاسو راتلونکی ټاکي.
t