د کبير ريحان نوی غزل

د کبير ريحان نوی غزل

ژوند هله مزه وکړي چې ځان ته دې چا پام شي

يا چې قدرمن شي او يا ښه سهي بد نام شي

خير دى زما ژوند دې لږ په دې دعا تمام شي

تا چې پکې ووينمه زر دې نن ماښام شي

څه زما نصيب د ثوابونو طرفدار دى

غږ د اذان واورمه چې مخې ته مې جام شي

جونې دې په شال د حياه سل وارې شي پټې

ووړکي دې د عشق په بازار زر وارې ليلام شي

ستا ريحان اخته دى لا خو داسې خلک هم شته

نوم د ژوند به وانخلي که دومره ډېر نا کام شي
t