تاسو یوه روښانه راتلونکې په مخ کې لری

تاسو یوه روښانه راتلونکې په مخ کې لری

خدای پاک خپلو بنده ګانو ته روښانه راتلونکې په پام کې نیولې ده. کېدای شي خلک پر تاسو باندې منفي لېبلونه ووهي، خو دا ستاسو مسوولیت دی چې د دغو منفي افکارو تر اغېز لاندې راځی او که نه؟

د هغه څه د لاسته راوړلو لپاره هڅه وکړئ چې خدای پاک یې در سره وعده کړې ده. کېدای شي خلک درته ووایي، تاسو ډېر واړه یی، ډېر کمزوري یی، شخصیت مو سم نه دی او یا تاسو له ښې کورنۍ څخه نه یی.

 لازمه نه ده چې ټول عمر له همدې منفي لېبلونو سره ژوند وکړی. خدای پاک تاسو په تر ټولو ښه بڼه پیدا کړي یاست.

 تاسو ښه شخصیت لری، ښه وړتیا لری، ښه ښکاری او د پوستکي رنګ مو هم ډېر ښایسته دی.

خدای پاک انسان په خپل ظرافت جوړ کړی دی، تاسو د یوې پېښې له مخې نه یاست پیدا شوي، بلکې تر ډېر فکر او دقت وروسته ستاسو د پیدایښت پرېکړه شوې ده.

هڅه وکړئ چې د منفي لېبلونو پر ځای در باندې نوي، مثبت، دقیق او ظریف لېبلونه ووهی او د رښتیا کولو لپاره یې لاس په کار شئ.

ژباړه: احمد فرهاد
t