د تاریخ د تنقیدي مطالعې ګټې!

د تاریخ د تنقیدي مطالعې ګټې!

“موږ د تاریخ په ګټو کې تل دا وایو چې تاریخ عبرت دی یا که په تاریخ وپوهېږو په راتلونکې کې به محتاط و واسېږو. مګر دا ګټې په لویه سطحه دي او ډیری وخت ترې مراد سیاسي ګټې وي. سوال دا دی چې ایا یو عادي وګړي ته د تاریخ د تنقیدي مطالعې ګټه څه ده؟

څوک چې په تاریخ پوهېږي هغه تل خوشاله انسان وي ځکه دی که هر څومره ستونزو سره مخ شي پوهېږي چې له دې نورې ډيرې ستونزې هم شته او په خلکو تېرې شوې دي.

د تاریخ تکړه شاګرد هیڅکله له زمانې شکایت نه کوي. دی پوهېږې چې له دې ډيرې
سختې زمانې تېرې شوې او راځي به.

د تاریخ دقیق لوستونکی له هر څه ډير پر ډيموکراسۍ او برابرۍ باور لري ځکه دی پوهېږي چې استبدادي، مطلقه او متعصب رژیمونه له نورو خلکو ډير د خپلو خلکو د تباهۍ باعث ګرځي.

د تاریخ ژور لوستونکی پوهېږي چې ټولنه څنګه بدله شي او د دې بدلون لپاره څه کول په کار دي.

تنقیدي تاریخپوه لپاره هیواد او وطن بیرغونه او د قهرمانونو عکسونه نه وي بلکې دی د وطنوالو لپاره کار کوي.

پر تاریخ پوهېدونکې خلک هېش جالب او پر زړه پورې وي. دوۍ سره پر ناسته خلک نه ستړي کېږي ځکه تل د نادرو پېښو په اړه خبرې کوي او ظریفې تاریخي ټوکې يې زده وي.

پر تاریخ پوهېدونکی ډیر ملګري پيدا کولای شي. ځکه کله چې له خلکو سره مخ کېږي د هغوۍ د تاریخ او فرهنګ په اړه معلومات لري او په دې ډول ورته د نوو خلکو سره اشنا کیدل اسانه وي ولې چې انسانان هغه خلک خوښوي څوک چې د دوۍ له فرهنګ او ماضي سره بلد وي.

د تاریخ بااستعداده لوستونکی په کور کې د بې خونده خوړو له امله شکایت نه کوي ځکه دی د داسې خلکو په اړه پوهېږي چې له لوږې یې د ونو پاڼې او د خزندو خوښې خوړلې وي”.

✍️قسیم ځيرد تاریخ د تنقیدي مطالعې ګټې! معلوماتي
t