پۀ معتبرو آثارو کې د افغانستان د نوم، ملت او دولت یادونه!

پۀ معتبرو آثارو کې د افغانستان د نوم، ملت او دولت یادونه!

“۱- پۀ ۱۷۸۲ ز کال د تیمور شاه د واکمنۍ پر مهال جورج فورستر لۀ افغانستان څخه د تېرېدو پر مهال د افغانستان له هېواد او ملت څخه یادونه کوي.( جورج فورستر، مسافرت از بنګال به انګلستان از طریق شمال هندوستان، افغانستان، فارس و روسیه، چاپ لندن، ۱۷۸۹ م).

۲ – پۀ ۱۷۸۹ ز کال د قاجاري دولت لوی وزیر حاجي ابراهیم، په یو رسمي مکتوب کې د افغانستان لۀ نوم څخه یادونه کوي. ( صدیق فرهنګ، افغانستان در پنج قرن اخیر)

۳- په ۱۷۸۹ ز کال د شاه زمان لوی وزیر وفادار خان، په یو رسمي مکتوب کې د قاجاري دولت د لوی وزیر پۀ ځواب کې د افغانستان لۀ هیواد څخه یادونه ( صدیق فرهنګ، افغانستان در پنج قرن اخیر).

۴ – پۀ ۱۸۸۰ ز کال د قاجاري او انګلیسي دولت په تړون کې د افغانستان لۀ دولت څخه یادونه کوي.( محمود محمود، تاریخ روابط انګلیس با ایران در قرن نزدهم).

۵- په ۱۸۰۹ ز کال الفونستون د افغانستان له هېواد څخه یادونه کوي. ( مونتستوارت الفونستون، ګزارش سلطنت کابل و قلمرو های تابعۀ آن در فارس، کشمیر و تاتاری، چاپ لندن ۱۸۴۲ م).

۶- پۀ ۱۸۳۷ ز کال قاجاري شاه دهرات د کلابند لۀ ماتې او هزیمت وروسته، پۀ خپل منشور کې لۀ افغانستان څخه یادونه کوي.( محمود محمود، تاریخ روابط انګلیس با ایران در قرن نزدهم).

۷- پۀ ۱۸۳۷ ز کال د برطانوي هند وایسرای، د افغان او انګلیس لۀ لومړۍ جګړې وړاندې د افغانستان لۀ دولت او هېواد څخه یادونه کوي.(صدیق فرهنګ، افغانستان در پنج قرن اخیر).
پورته یاد شوي تاریخونه د هېواد دهغو ملي خاينینو لپاره غاښ ماتونکی ځواب دی، څوک چې د افغانستان د نوم او دولت مروجېدل د الفونستون دکتاب ( ۱۸۴۲ ز کال) سره اړوند بولي. حقیقت دادئ چې د افغانستان د هېواد، ملت او دولت نوم پۀ ډېرو معتبرو تاریخونو کې یاد شوی دی”.

✍️لیکوال: داکتر نوراحمد خالدي
📰ژباړن: سیلاني

سرچینه: منډیګکمعلوماتي، د افغانستان نوم
t