یوې شاعرې ته لیک! احسان الله درمل

یوې شاعرې ته لیک! احسان الله درمل

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
روح مې تږی دی بیا ستا خبرې غواړي
ته به وایې شوخ ماشوم د خوب لپاره
د للو، للو، للو سندرې غواړي
***

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
هو ترمنځ مو غرونه ډېر، سیندونه ډېر دي
خو زه بیا هم تا نږدې محسوسومه
د خیالونو د سیمرغ وزرونه ډېر دي
***

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
ستا د مخ په خیال تیاره هم سپینه ښکاري
چې را یاده شې نو بیا بیا شې را یاده
د حمزه په قول: “دا خو مینه ښکاري”
***

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
ستا سندرې څه په وینو تکې سرې دي
ته وا چا د زاڼو سیل ویشتی په غشیو
له غوغا نه یې لبرېز سوې مسرې دي
***

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
څه په ناز په تصویرونو کې موسکۍ یې
چې کمان کشوي تاته لاس یې مات شه
سکنۍ خور د حرم د توتکۍ یې
***

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
د ارمان پریوتی څلی دې بیا دنگ شه
چا چې ستا د زړه حرم دی نړولی
د زړه کور یې خښته، خښته شه را ړنگ شه
***

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
ستا نیمژواند تبسم عکس د پټ پرهر دی
د موسکا د غره له شا نه یې شور اورم
په څپو دې د دردونو سمندر دی
***

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
په خدای ستا تر ړنگ اوربل ډېر پرېشان یم
خو څه وکړم چې مې لاس نه در رسېږي
بس په سل نامریي لومو بندیوان یم
***

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
سل خبرې راسره دي سر یې یو دی
شه د سوبې جنډه سر ته یې ور خېژه
ژوند که هر څو له پيچومو جوړ کنډو دی
***

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
خاموشي دې خبرلوڅه ده کتاب یې
د بادبادن هوا دې دلته را رسېږي
شنه بېړۍ د شنو خیالونو د دریاب یې
***

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
ځه ورځه ستا په همت زما ایمان دی
په شا نشې د سرور ګلکڅ نږدې دی
درومه، درومه که څپې دي که توپان دی

***

د دونيا په هغه بل سر کې شاعرې!
تا پسې مې مراندې پرې د مین زړه دي
ډکې سترگې مې شیندم درپسې شاته
زما وس کې دغه دوې کاسې اوبه دي
t