د محمدالله تبسم نوی غزل

د محمدالله تبسم نوی غزل

څه په هنر او څه په چل دې ګدولمه زه
لکه د څرخ په دایره دې تاوولمه زه

ته لکه غر وې او زه ستا غیږ کې زخمي پریوتی
لکه خپل غږ به دې عجب تکرارولمه زه

د ډک محفل یوازیتوبه! تجربه مې کړلې
هره شیبه به دې خپل ځان ته غږولمه زه

حاله! خراب شوې خو قسم دی خوندور خراب شوې
حاله! دا ښه شوه چې له حاله دې ویستلمه زه

د رزکې تګ، د صراحۍ غاړه، د سروې قد
دا بې وسي وه چې په دې به دې ستایلمه زه

د تبسم د شاعرۍ کتابه! نقد دې کړمه
هره مصرعه کې دې له ورایه ښکارېدلمه زه
t