غزل – انتظار خادم

غزل – انتظار خادم

شورهغه چی د سکوت د خلی نه اوځي
ژوند هغه چی د تابوت د خلی نه اوځی

شبګیر هغه دی چی ټول یی عمر وکړی
حاصل هله په ثبوت د خلی نه اوځی

چی مرید د پیر د خلی خبره نه کا
خیراګانی به د لوت د خلی نه اوځی

له نا پوهو سړیتوب غوښتل څه داسی؟!
اهنګ کله د کالبوت د خلی نه اوځی

دا هم ستا د طوفانی غرض اثر دی
تباهۍ که د باروت د خلی نه اوځی

اهنی قلا بنا د عشق په زور کړی
څه حکمت د عنکبوت د خلی نه اوځی

د خادم په نظر داسی له رنګ ډک یی
څنګه رنګ چی د یاقوت د خلی نه اوځیادب خادم غزل
t