يوازې شوم – احمد تکل

يوازې شوم – احمد تکل

*****
وروستی ځل مې چې وليده
يو څو شېبې په ځنډ راغله
موږ بيا هم د پخوا په څېر
کافره مينه وکړله
ناندرۍ نه وې جګړه نه وه
کرۍ ورځ مې په خوا کې وه
ماښام مهال مې ښکل کړله
په څټ يې راته وکتل روانه شوه
او ما يې د پخوا په شان
د بل ځلې ليدو ته د شېبو ګڼل بيا پيل کړل
دوه- درې ورځې ناروغه شوم
خو نورې څومره ورځې چې اوښتې دي
تماس ته ځواب نه وايي
سلام او کلام نه ليکي
نه هو ليکي، نه، نه ليکي
پيغام ته پيغام نه ليکي
او زما ميليونت پوښتنو ته
بس يو سمايلي
خو ما خپل ځواب واخيسته
او داسې راته ښکاري چې
کيسه زموږ همدومره وه
او هرڅه تر همدې ځايه
يارانو نور بې ياره يم
يوازې يم
که فکر مې بېځايه دی
تروره یم بې واره يم
يو څو ورځې ارام غواړم

۲۴٫۰۸٫۲۰۱۹ادب تکل یوازې کیدل
t