د وچ پوستکي لپاره طبي ماسک

د وچ پوستکي لپاره طبي ماسک

ډاکټر عبدالولي اعتماد ( د پوستکي او ښکلا متخصص)
د ضرورت مواد:
• یوه دانه هګۍ
• یوه کاچوغه خالص عسل
• یوه کاچوغه د زیتون غوړي
د ماسک د جوړېدو طریقه:
د هګۍ ژړ له سپین څخه بېل کړی، ورورسته د هګۍ سپین په خپل منځ کي ښه سره ګډ کړی چي لږ کلک سول بیا نو یو کاچوغه د زیتون غوړي او وروسته یوه کاچوغه عسل ور اضافه کړی او ښه یې سره ګډ کړی تر څو ټوله سره یو رقم سي.
د استفادې طریقه:
مخ مو پریولی وروسته اماده سوی ماسک په ټول مخ باندي ووهی، د ۱۵ دقیقو پوري صبر وکړی، وروسته مو مخ د دوهم ځل لپاره پریولی.
په اونۍ کي د یو څخه تر دوه ځله پوري دا ماسک استعمالولای سی.
د وچ پوستکي لپاره هر ورځ مرطوب کونکي او د لمر ضد کریم هم استعمالولای سی. د وچ پوستکي د پاره داسي صابون انتخاب کړی چي ګلیسرین ولري.روغتيا معلوماتي وچ پوستکي
t