حديث / شريف

حديث /  شريف

ابن عباس رض فرمایی:
یوه ورځ رسول الله ص له یوه قبر څخه تیریدی ویې فرمایل د دغه دوو قبرونو خلګ په عذاب کې دي دایوه چغلګري کوله او بل د بولو څخه ځان نه ساته
(رواه بخاری)
t