تر خپل ناکامې يارانې وروسته مات سوی سړی / محبوب مشتاق

تر خپل ناکامې يارانې وروسته مات سوی سړی / محبوب مشتاق

نه سمندر سته نه هوا ورسره لوبي کوي

ژوند بدرنګ سوی دی بلا ورسره لوبي کوي

زما د ښار په ګلابونو کي رواني لمبې

دا اوس د کوم پیر بد دعا ورسره لوبي کوي

تر خپل ناکامي یارانې وروسته مات سوی سړی

خبري نه کوي چپتیا ورسره لوبي کوي

ته مسافر یې د بلا ډېرو کلو راهیسي

کوژدن دي زړه خوري ناروا ورسره لوبي کوي

د محبت د نوي پیل په خوږو روږد سوی

خاندي او ژاړي بیرته دا ورسره لوبي کوي

مشتاق ایره کړ د نا امنه خبرونو کیسو

بیا د یو ورک دلیل سزا ورسره لوبي کوي

م مشتاق
t