په چا باور نشته سبا ته به په کوم مقام يي / طاير ځلاند

په چا باور نشته سبا ته به په کوم مقام يي / طاير ځلاند

يوې شېبې له پاره هرڅه په خپل ځی دريږي

نه ته موجوده يې او نه مې څنګ کې خدی دريږي

داسې پوښتنو ته ويلی شي ځواب کوم سړی

داسې هندارو ته په کوم همت سړی دريږي

دغه هوا چې زه يې واخيستم له ځانه سره

په دې باور يمه چې دا به په يو ځی دريږي

په چا باور نشته سبا ته به په کوم مقام وي

نن کړي د غره په سر لمر تاته درناوی دريږي

طايره ته يې په نامه باندې فالونه نيسې

خو په دې ښار کې به يوه ورځ ستا زړګی دريږي
t