چې زوی دې وشي په سپېرو شونډو خندا راشي / جلان

چې زوی دې وشي په سپېرو شونډو خندا راشي / جلان

چې زوی دې وشي په سپیرو شونډو خندا راشي

که لور دې وشي نو په کور به دې رڼا راشي

ما دې هم ښه درسره وجړکوي ګل غمیه!

د محبت پیریان دې یو ځلې په تا راشي

یا د وطن قسمته ! څه په پیرزوینو غرق یې

چې بلا لاړه شي له سیوري یې بلا راشي

په دوو ګرمو وجودونو چې دریم غږ وشي

لکه په ډکه میکده کې چې ملا راشي

ستا په عادي خبره داسې را تازه شي جلان

لکه د درو ورځو په مړي کې چې ساه راشي

کابل

۲۳ سنبله ۱۳۹۸
t