بشرياره که دې وګټله

بشرياره که دې وګټله

بشریاره!
هلکه ګوره!
که دې وګټله
نړۍته به د افغان ماشوم کیسه داسې کوې
په هغه ورځ چې یې د سولې جایزه درکوله
پینه پینه زړې جامې به واغوندې
داسې جامې
چې په لمنه کې یې غټ سورۍ وي
د راسته لاس نیم لستوڼی یې نه وي
په ګرېوانه کې یې تڼۍ نه وي
او
د مخ جيب یې لاندې راځوړند وي
لکه
د وطن د یوه یتیم جامې

بشر یاره!

هلکه ګوره!

که دې وګټله

نړۍ ته به د افغان ماشوم کیسه داسې کوې

په هغه ورځ چې یې د سولې جایزه درکوله

زړې دوه رنګه څپلۍ به په پښو کړې
يوه(غټه)

یوه (کوچینکه)

د بړېستن په شنه تار

د افغانۍ مور په لاس ګنډلې څپلۍ
لکه

د وطن د یوه یتیم څپلۍ.

بشریاره!

هلکه ګوره!

نړۍ ته به د افغان ماشوم کیسه داسې کوې

په هغه ورځ چې یې د سولې جایزه درکوله

او

چې کله یې ته دریځ ته وغوښتلې
داسې به کوې

کندهارۍ رخچینه (خولۍ) به دي پر سر کړې

پر سر به یې ژولې ژاولې سریښ کړې

خوله او لاسونه به د قلم په رنګ تک شنه کړې

هغه په مبلایلو توره بوجۍ به دې په شا کړې

د لمنې څنډه به په خوله کې ونیسې
او

قرارقرار

پښه نیولی به روان شې

لکه

د کونډې بې زړه زوی
د دریځ پر سر به خپله بوجۍ خالي کړې

کاغذونه پلاستیکونه به په لاسونو سره وپاشې

پلاستیکي ټوپک به پکې پیدا کړې

د نړۍ د ګلالیو ماشومانو مخ ته به

یې کېږدې

ورته به ووایې:

ملګریو هیله کوم خپلو مشرانو ته

مو ووایاست چې زموږ د وطن

ماشومانو ته د لوبو لپاره پلاستکي

ټوپکونه مه رالېږئ

که تاسو غواړئ چې داسې نه شئ

لکه زه (افغان ماشوم)

په ټوپک لوبې مه کوئ

قیس هاشميآدب او کلتور بشرياره، که دې وګټله
t