د نړۍ تر ټولو چټک موټر جوړ شو

د نړۍ تر ټولو چټک موټر جوړ شو

موټران خو هسې هم چټک وي، خو د نړۍ په کچه تازه داسې يو موټر جوړ شوی دی چې تر نورو ډېر چټک دی.

دا نوی موټر چې جوړ شوی دی، په یوه ساعت کې له ۳۰۰ میلو یانې ۴۹۰٫۵ کیلومټرو ډېرې چټکتیا سره سفر کړی دی.

د رسنيو د مالوماتو په حواله، ياد موټر یوازې په ۴۵ ثانیو کې یې دومره مزل طی کړی چې په یوه ساعت کې ۳۰۴ میلو ته رسېږي.
t