هيلو ته مه ژاړئ – اکمل نیکبین

هيلو ته مه ژاړئ – اکمل نیکبین

هیله د انسان پیدایښت(فطرت) سره زېږېدلې ده. د هيلو پالنه د شهکاره میندو کار دی، چې نوښت لرونکي پلرونه یې په خپلو هڅو ساتنه(پالنه) کوي.

هیله په یو ټولنه کې فردي غوښتنه یا لرنه نه ده، هيله تاسو سره کوښښ کوي تر څو مو نوم د نوښت لرونکو کسانو په سر کې راشي.

هیلو ته رسیدونکي کسان هغه دي، چې له ستونزو سره مبارزه کوي، او د ستونزو په مقابله کې له شعور او عقل څخه کار اخلي.

د هیلو د پوره کولو لپاره لاندې خبرې عملي کړئ!

تصمیم ونیسئ!

لومړی پل/قدم واخله

غورځېدلو ته ځان مه پریږده!

چې وغورځېدې بیا پورته شه!

(زه یې نشم کولی) هیڅ کله مه وایه!

پورته شه دوهم وار ځان وازمایه!

تجربه مو پښه شوه

علمیت او تجربه په کار واچوه

هېلو ور ته نژدې شوی یې!

مبارک شه تا وګټله

خدای زیار ايستونکي خلک خوښوي

فضا ته د عبدالاحد مومند تګ اسان نه و.

ادیسن ته د برق اختراع اسانه نه وه.

بیل کټس ته د میکروسافټ جوړونه اسانه نه وه

د لومړنی موټر اختراع اسانه نه وه

البرټ ته د لومړنی الوتکې جوړول اسان نه وه

داسې زرګونه کیسې به مو اوریدلي چې په لومړي سر کې نا ممکنه برېښي، او مخترع یې په پوره کولو کې څو ځل له ماتې سره مخ شوی، خو همدا هیله ده چې هر څه په حقیقت بدلوي.بریا معلوماتي نه ژړا هیله
t