د لنډ بحر غزل

د لنډ بحر غزل

تږی یم شراب راوړه
وګټه ثواب راوړه

تیر یې له جنته یم
جام کې لږ عذاب راوړه

نن مې مزدوري کړې
یه ساقي حساب راوړه

راغلم میخانې ته پټ
نه لرمه تاب، راوړه

ځه چې نن نغمې وکړو
ځه کنه رباب راوړه

مه وړه لیونۍ زړه مې
کړې به مې خراب راوړه

ما نه جدا کیږې چې
ما له خپل ګلاب راوړه

ما “همت” چې وژنې نو
دوه متره تناب راوړه

روئید همتادب غزل همت
t