پاڅم ځانته سزا ورکړم / خوږه

پاڅم ځانته سزا ورکړم / خوږه

خلک ټول زما شان ګنګس دي؟

که یم زه بلا وهلې؟

کار کړم ختم، خو په سر

او بېخ یې نه یم رسېدلې

څه کې ورکه، ولې ورکه؟

ولې ځان پوهوی نه شم؟

ولې ټول باید خوشال کړم؟

او هېڅ ځان ته کوی نه شم

لېونۍ شمه، ځورېږم

خپل لړمون خورمه، ژړېږم

هېڅ دلیل هم معلوم نه وي

بېرته ځان ته غوسه کېږم

که یو څوک رانه خفه شي

نه یې شم پخلا کولی

پاڅم ځان ته سزا ورکړم

بله لار نه شم موندلی

ژوند به دومره هم سخت نه وي

ما له هر څه خنډ جوړ کړی

که څوک بل چاته غوسه شي

ما ترې ځان ته پنډ جوړ کړی

زما له خلکو هیلې ډېرې؟

که له ځان توقع لوړه؟

خو که هر څه دي، بلا دي

زه یې وخوړلم مړه!

څوک دې ووایي دا خیر دی

چې په ځان بې باوري هم

له دې نوره ډېرېدی شي

او که نه څه حد لري هم؟

خدای دې ماته سزا راکړي

داسې ښه نه یم چې یمه

خو ولاکه به پوهېږم

چې څه رنګه باید شمه؟
t