خاورې یمه پروت د ګل په پښو ربه / پير محمد کاروان

خاورې یمه پروت د ګل په پښو ربه / پير محمد کاروان

جګ له هېچا پورته په هوا نه یم

زه د شعر ملنګ یمه پاچا نه یم

یا رحمانه ذاته ما خو وبښه

یو شاعر سړی یمه مُلا نه یم

مانه که ګناه کېږي فطرت مې دی

ولې د آدم او د حوا نه یم ؟

یا قوي صفته ما قوي لرې

اوس که د شیطان د سر بلا نه یم

خاورې یمه پروت د ګل په پښو ربه

بې له تانه ټیټ چاته په ملا نه یم

زه د خپل زړګي د سر غبار یمه

لا په خپلو اوښکو ښه صفا نه یم

اوښکې اوښکې اوښکې د خوښۍ غواړم

لا ترې مرور یمه پخلا نه یم

مور و پلار مې تللي جنتیان یې کړې

لپه د دعا یم بې دعا نه یم

مرګ مې تر بچو نه وړاندې غواړمه

غم ته ټینګ د اوسپنې کلا نه یم

ژوند غواړم چې سخت پر تا مین شمه

لا خو دومره ډېر مین پر تا نه یم

شعر لیکم اذان د سحر و شولو

وای په عبادت باندې لګیا نه یم

ستا کلام به لولم چې والصلح خیر

پوی د جنګ په بله یوه دوا نه یم

خپل پردي دښمن مې د وطن خوړل *

زه که آژدها وای آژدها نه یم *

شکر امتي د محمد یمه

زه د ابوجهل په خوا خوا نه یم

سوله هم کاروان محمدي غواړم

ربه بې ریا یم ، په ریا نه یم

۲۵ سرطان ۱۳۹۸ هجري شمسی کابل

* په نښه شوي بیت د فلسطین د لوی شاعر ارواښاد محمود درویش د یوه خیال نه رنګ اخیستی دی.

محمود درویش ویلي:

 زه یو عرب یم، زه یو مهذب انسان یم.

په رستورانت کې کار کوم. له هېچا سره کینه نه لرم، خو که دښمن زما وطنوال وژني نو په زړه کې مې یو ښامار پیدا شي، غواړم چې خپل دښمن وخورم.
t