دویم پړاو ته د ټاکنو په بیولو کې د ځینو ځینو موخې

دویم پړاو ته د ټاکنو په بیولو کې د ځینو ځینو موخې

– ځینو ته خوند ورکوي چې ددې هیواد بودجه چې په هر ډول وي بس په همدې پروسه مصرف شي، ډیر دا کار له تروریستي فکر او عقدې له مخې کوي.

– ځیني فکر کوي چې لومړي پړاو کې د خبرې نه خلاصیدو سره شاید دا زمینه برابره شي چې مغرض لوري دا صلي سولې پرځای کوم بل ډیل ووهل شي.

– ډاکټر صیب عبدالله ډله غواړي چې ټاکنې دویم دور ته ووځي، دوی دویمه رایه لري، نو دوی به دویم پړاو ته لاړ شي او نبیل صیب خو هسې هم له غني سره دښمني لري، ځکه دویم پړاو غواړي.

خو ولس به حتماً وايي، پر درکړو رایو د معاملو او عُقدو پرځای فیصله شوې خبره چې یو ټیم یې بریالی کړی، باید ومنل شي !

غازي عابدافغانستان لیکنه ټاکنې
t