غزل – ایاز

غزل – ایاز

که هغه تاؤ هغومره نشه بغاوت په ما کې
د یو حسین غونډې موجود دی محبت په کې

زۀ په ښکاره ، د سمندر غوندې په پټه خله یم
دننه وګورئ ! دی څومره بغاوت په ما کې

یمه تورزن چې بیولی شمه وینې د ورور
یمه پښتون بېخي بسیار دی عداوت په ما کې

دی د داخل په ویجاړ کلي کې تر اوسه موجود
هغه محشر ستا د هجران ، هغه قیامت په ما کې

زۀ که موجود یمه ایازه ! نو یم چرته موجود
هینداره ولې لټوي زما صورت په ما کې

محمود ایاز کویټه جنوبي پښتونخواادب ایاز کویټه
t