انســـــــــان آدم دی قــــــدر یې وکړه / مير ولی راحل

انســـــــــان آدم دی قــــــدر یې وکړه / مير ولی راحل

ژوند کــه ډیر کــــــم دی قدر یې وکړه

وخــــــــــت مــحترم دی قدر یې وکړه

پوهه خوشبو ده ځان پرې سمبال کړه

الـــــماس قلـــــــــــم دی قدر یې وکړه

دنـــــــیا پاتـــــــيږی نه یې شې وړلای

قــــــــرآن مــــــرحم دی قدر یې وکړه

خدای مهربان دی هـــرڅه به سم کړي

خــــوښي که غـــــم دی قدر یې وکړه

کــــتاب ښـه یار دی ډیر وفــــادار دی

انســـــــــان آدم دی قــــــدر یې وکړه

رټـــــلی راغــــی( راحــــله) تـــــاتـــه

زړه یې حـــــــرم دی قــــدر یې وکړه

۱۳۹۸/۷/۱۳
t