د تېروتنو پلټنه – اکمل نیکبین

د تېروتنو پلټنه – اکمل نیکبین

زه په دې لټه کې یم تر څو د اسمان ستوري ښه وګورم، خو عجیبه ده زه په دې نه پوهیږم چې دوی ماته ګوري یا د خپل مین ورک انځور پسې سینې څيرې کوي!؟

د شپې څه باندې دوه بجې دي، زه لا تر اوسه دوی ته ښه ځير يم خو دوی ګونګ دي، هېڅ نه وايي.

د دوی چوپې خولې ما ماضي حالت ته وړي، کوم چې زه او مین په یو سندریز ګلبڼ کې ناست یو او د شیدو ګرمې پیالې مو په لاس کې نیولې او د مرغانو بچي مونږ ته په خپلو وړو وړو خولو ارامې سندرې وايي.

د څه فکر کولو وروسته مې حالت یو ډیپلوماټ ته ورته شي چې لوړې هېلې لري، خو دا هر څه باید زه د ستورو سیل ته وکړم یا د لمر ځلېدونکو وړانګو ته.

ما د دې په هکله پلټنه نه ده کړې چې د لمر او ستورو تر منځ څه اړيکه شتون لري او بیا هر یو ستوری له انسان، انسان له ستوري،دوی له لمر او لمر له انسان سره څه اړيکه لري.

غواړم د تېروتنو اصلي سرچینه تر ګوتو کړم.ادب نیکبین پلټنه
t