وعده يې کړې ده هغې ته ناست يم / جلان

وعده يې کړې ده هغې ته ناست يم / جلان

وعده یې کړه ده هغې ته ناست یم

بیا به هېنداره کې لمبې ته ناسته یم

پخپل رنځور زړه مې تکیه کړې ده

څه زنګ وهلې دروازې ته ناست یم

د سیند په منځ کې مې ډیوه بله ده

نن یوې بیلې منظرې ته ناست یم

د پښتنو د مدرسې ملا یم

دخپلو چڼو وظیفې ته ناست یم

ګډیږي هم ماتیږي هم جلانه !

په هنر غرقې تماشې ته ناست یم

کابل

۱۴ تله ۱۳۹۸
t