پوره نه شو يو ارمان د زندګۍ مې

پوره نه شو يو ارمان د زندګۍ مې

بیا په وېښه څه نا اشنا خوبونه وینم

دروغ نه دي په ریشتیا خوبونه وینم

پوره نه شو یو ارمان د زندګۍ مې

بې تعبیره بې مانا خوبونه وینم

هم هغې راسره داسې جفا وکړه

زه چې ټوله شپه د چا خوبونه وینم

که د بخت ستورو اسمان کې غیږي ورکړي

بیا به تاسره دا ستا خوبونه وینم

څومره ښه انځورګري مې ورته وکړه

د فطرت چې د ښکلا خوبونه وینم

ماته خوب له وېري نه را ځي بیدار یم

د بلا او اژدها خوبونه وینم

بصیر بیدار ستوری
t