ستا که ګرېوان په اوښکو لوند دی…

ستا که ګرېوان په اوښکو لوند دی…

بلا جمال دې په غمیو باندې اور پورې کړئ
تا خو د وخت په رنګینیو باندې اور پورې کړئ

ستا که ګرېوان په اوښکو لوند دی ، دا څه نوې نه ده
وخت خو په ډېرو لېونیو باندې اور پورې کړئ

د اقتدار هوس ترې ټولې لارې ورکې کړلې
سلا بلا ئې په سړیو باندې اور پورې کړئ

طواف به ولې هر زړګی ، ستا د جمال نه کوي
تا چې د کلي په زلمیو باندې اور پورې کړئ

هر یو مین د خپل ګلاب ، د تحفظ په خاطر
د خپلې سیمې په ازغیو باندې اور پورې کړئ

چې غشي ولي ، خپل پرېدی هم پکې نه ورګوري
د قام په داسې مېړنیو باندې اور پورې کړئ

ایازه ! خامخا په نۀ خبره ، حق ناحقه
چا د یو چا په خوشالیو باندې اور پورې کړئ

محمود ایاز کویټه جنوبي پښتونخواادب محمود کویټه
t