تور ټکی

تور ټکی

تور ټکی

استاد عبدالمناف فردين

استاد د ټولګي مخي ته ودرېدی په سپینه تخته لیکلي خطونه یې پاک کړل خو وروسته یې یوازي یو تور ټکی د تختې په مخ کښېښود، محصلانو ته یې مخ ور واړوه او ورڅخه ویې پوښتل:

• تاسي په تخته څه شی وینئ؟

ټولو محصلانو وویل:

نور خو هیڅ هم نه ښکاري یوازي یو تور ټکی معلومیږي.

• استاد د دوهم ځل لپاره ورڅخه وپوښتل سم ورته وګورئ یوازي تور ټکی دی که نور څه هم معلومیږي؟
محصلانو هغه پخوانۍ خبره بیا په یوه خوله تکرار کړه:

له تور ټکي ماسیوا هیڅ هم نه ښکاریږي.

• استاد په داسي حال کي چي په خوله یې نرۍ موسکا خوره وه او د ټولګي په منځ کي یې د تختې مخي ته قدم واهه زده محصلانو ته وویل:

ګورئ!

په تاسي ټولو کي د هیچا هم د تختې سپینوالي ته ور پام نه سو او ټولو یوازي په یوه تور کوچني ټکي کي سترګي ګنډلي وې او زیاته یې کړه:

ډېر انسانان همدا خاصیت لري د یو انسان ډېرو ښو خاصیتونو او اخلاقو ته پام نه کوي خو یوه کوچنی او د اصلاح وړ عیب ته به یې ټولو سترګي ګنډلي وي!
t