د ناصر حلیمي نوی غزل

د ناصر حلیمي نوی غزل

راته پېغور د بېوسۍ راکوي، ښه نه کوي
سترګې دې داد د بربادۍ راکوي، ښه نه کوي

تاته راتلمه، پښه نیولی شومه، ښه ونه شول
وجود که دا رنګې ټالۍ راکوي، ښه نه کوي

که څوک له ما ځنې نفرت کوي، عزت مې کوي
که څوک بې حده خوشحالۍ راکوي، ښه نه کوي

شتون دې احساس د بهبودۍ راکوي، ډېر ښه کوي
غم دې یو درد د نابودۍ راکوي، ښه نه کوي

کومو کسانو چې زما د زړګي زور اوبه که
اوس حوصله هم همغوۍ راکوي ښه نه کوي

#ناصره خلک ستا د نه راتلو خبرې کوي
#ناصره بیا د مرګ ګولۍ راکوي، ښه نه کوي
t