د عبدالستار سعادت نوی غزل

د عبدالستار سعادت نوی غزل

ستا خو د تل په شان وعده هېره شوه ورځ تېره شوه
په ما شېبه شېبه شېبه تېره شوه ورځ تېره شوه

د بېلتانه موده جانانه د دوزخ غوندې وي
څو سوه کاله زمانه تېره شوه ورځ تېره شوه

د جُدایي شپې لکه تورې بلا وخوړلې
لکه چاړه مې په سینه تېره شوه ورځ تېره شوه

نن چې دې ګورم د پرون ځواني دې پاتې نه ده
ستا په ښايست قاتله شپه تېره شوه ورځ تېره شوه

ته په کې ښکلې نه وې زه په تا مین نه ومه
لکه خیرنه آئینه تېره شوه ورځ تېره شوه

د زمان پښو کې سعادته زولنې وې مګر؟
لکه ستومانه قافله تېره شوه ورځ تېره شوه
t