په يخو اوبو د مخ مینځلو له دې ګټو خبر یاست؟

په يخو اوبو د مخ مینځلو له دې ګټو خبر یاست؟

په یخو اوبو د مخ مینځلو له دې ګټو خبر یاست؟

موږ او تاسې ډېر کله په ګرمو اوبو مخ او لاس پرېمینځو؛ خو ډاکتران وايي، په یخو اوبو مخ پرېمینځل زیاتې ګټې لري. په یخو اوبو سره د مخ چاودنه او نینکۍ رغیږي او سترګې نرمې ساتې.

یخې اوبه د مخ ګونځې له منځه وړي او پوستکی ځوان او تازه ساتي.

هره ورځ مخ په یخو اوبو سره مینځل د مخ پوستکی له زوړوالي ژغوري، په یخو اوبو سره د مخ پرېمینځل، د لمر پر وړاندې د مخ د پوستکي مقاومت زیاتوي.

حميدالله حميدي
t