په تور او سپين کې توپير نه ده

په تور او سپين کې توپير نه ده

وې نادیده یې, دا په ما کې به دې څه خوښيږي
ما وې چې هه هه هه په تا کې مې دا “ته” خوښیږی

په تور او سپين کې توپير نه ده بدرنګي یا ښکلا
د نورو خلکو چې څه خوښ دي زما نه خوښیږي

خوند له حاضرو نعمتونو اخله ,جرم ندی
جام که وي هلته او یا دلته زما ښه خوښيږي

هغه په ويښه کې یو څه وي خوب کې بیل بشر
ما مې معصوم جانان چې کله وي ویده خوښيږي

چې وینې نه ویني او نه اوري درزا د بمو
سترګې ړندې ښه دي غوږونه مې کاڼه خوښیږي

تیاره ماښام,زه او یاران سره راټول ګودره
تازه باران خو شرابونه مې زاړه خوښیږي

ګودر ځاځی 🙏❤️🇦🇫
میزان ۱۵-۱۳۹۸-شاه شهیدادب ځاځي ګودر
t