تفاوت

تفاوت

څو کاله مخکې په کراتو د ښاروالۍ ناحيې ته ولاړم چې د کور لپاره مې د صفايۍ کتابچه واخلم خو نه يې راکوله، رشوت يې غوښت او ما نه ورکاوه.

پرون د ښاروالۍ کسان پخپله د کور شا ته راته تعرفه راوړه چې دغه پيسې تحويلې کړه او راشه د صفايۍ کتابچه واخله. نن ورغلم. په شلو دقيقو کې يې کتابچه راکړه.

دا د ولسمشر د هغې طرحې برخه ده چې د غيرپلاني ساحو کورونو ته د ملکيت شرعي سند ورکوي.

حکومت ته به ميليارډونه افغانۍ د کورونو د ماليې له درکه ورشي او خلک به په خوشحالۍ دا ماليه ځکه ورکوي چې عرفي سندونه به يې شرعي شي.

که چيلک انداز نه وای، خدای زده چې څومره نورې پروژې به تطبيق شوې وای.

بله خبره دا چې د ناحيې د انجينيرۍ برخې کارکوونکي د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي وو.

د ناحيې نوی رييس چې د پولیتخنیک پوهنتون استاد دی، له دې ناحيې څخه د فساد د ورک کولو هوډ کړی دی.

داسې تفاتونه دې ډېر شي.

محب زغمتفاوت زغم پرمختګ
t