غزل

غزل

ما د خپل زړه وکړه چاره دننه
لاس مې په خوله ایخی او پښه دننه

د جانان غمه ستا په طمع ناست وم
دروازه بنده کړه راځه دننه

بهر دې لاس له حیا نه راکوو
غاړه دې راکړله ښکاره دننه

ما ویل که ته یې چرته بل ته ورکړې
ډزې شوې ستاسو په کوڅه دننه

نن مې کوټه صفا کوي او ژاړي
پرون مې کړې وه نشه دننه

بېرون یې ته راسره ولیدلې
ورور دې کړه جوړه تماشه دننه

ته پسې بل وطن ته ځې روان یې
زما په کور کې ده کعبه دننه

ستا په انکار مې داسې کړسَ وکړو زړه
لکه څوک ماته کړي ښیښه دننه

اجله! ما و د زړه ور تړلی
حېران یم څنګه شوه هغه دننه

اجل احمدزیادب غزل
t