ځواني / استاد معصوم هوتک

ځواني / استاد معصوم هوتک

یادونه د ځوانۍ و د وطن راسي ماښام ته

اغزي سي د بستر، پرېږدي مي نه و هیڅ ارام ته

ځواني نه ده، یو شور، یوه جذبه ده یو قوت دئ

مشکل نه ورته ښکاري بې زینو خاته و بام ته

ځوانی نه ده، امید دئ یوه هیله و آرزو ده

یو نوم و یو نښان دئ چي راوړي فخر و قام ته

ځواني نه ده یو اور، یوه لمبه ده یو هیجان دئ

یو ږوږ ، یوه غوغا ده جوړه سوې و ګلفام ته

ځواني نه ده یو درس دئ، مجموعه د عبرتونو

کتاب دئ د پندونو، لار و لیکه خاص و عام ته

ځواني داسي ثروت چي په نېستي کي لا هستمن وي

ځواني داسي شهرت چي اړتیا نه لري اعلام ته

حیران یم چي ښایست مي د غروب څله ستایلی

اغاز تې په هوس وم ناخبر ئې و انجام ته

مرغه په ځان خبر نه وي ور ځغلي و مرګي ته

تېروتی په دانه وي پام ئې نه وي و پټ دام ته

ځوانۍ! په ځان پوه نسومه وړیا ولاړې له لاسه

زلمیو! پام به کړئ زما د شعر و پیغام ته

محمد معصوم هوتک

۸ اکتوبر ۲۰۱۹ ع

اشاوا, کانادا
t