د ښځو طبعیت، درد او زغم

د ښځو طبعیت، درد او زغم

ژباړه: خالص اديب

ښځې د لامسي حس له نظره خورا حساس او ډېر شدید درد درک کوي، یوه ښځه د زایمان په وخت کې اوه پینځوس واحده درد تحمل کوي، که چېرې دغه درد په نارینه ورشي، شل هډوکي به یې مات کړي چې دادې یوه نارینه لپاره بېخي د قبول وړ نه ده.

خو ولې دغه درد د ښځو لپاره خورا راحت دی؟! ځکه ښځې طبعیت د جوړونې او پراختیا لپاره جوړې شوی دی.

ټئولانک د توپیرونو په کتاب کې د نارینه او ښځینه‌وو په باره کې لیکي: غوره داده چې د دې غونډلې پر ځای «مرد باش!» د هغه کس لپاره چې له درد څخه نلېږي استعالوو، باید ووایو چې« زن باش!» ځکه ښځې نظر نارینه‌وو ته په ژوند کې سختۍ او ناتملایات لس برابره د نارینه‌وو په اندازه زیات تحمل او مدیریت کوي.
t