ما خو په دې خاوره د سپينو اوښکو کر کړی دی / طاير ځلاند

ما خو په دې خاوره د سپينو اوښکو کر کړی دی / طاير ځلاند

نه مو ارمان نه د يو بل زړه ته نظر کړی دی

دوه مسافر و په يو بس کې مو سفر کړی دی

د چا له پاره به ليدل مې چې خوبونه مدام

هم هغې خلکو مې په سترګو څه منتر کړی دی

زما د هيلو په خيرازه ځمکه وشول ازغي

ما خو په دې خاوره د سپينو اوښکو کر کړی دی

لوظ ماتول، قيامت راتلل دواړه يوه خبره

چې مې په سر ولاړ دی ما ايله باور کړی دی

خلکو مدام زما سينې ته ورولي کاڼي

او ما مدام ورته عادت د سمندر کړی دی

حوصله نوره دومره راکړه چې پرې وپايمه

ماته په يو محاظ کې څو شرو اشر کړی دی

طايره ته او زړه دې دواړه لکه تش لاسونه

نه چا ورکړې مينه نه پرې چا باور کړی دی
t