په ۴۱,۹ ميلیونه افغانيو زابل کې د دارالمعلمين ودانۍ جوړيږي

په ۴۱,۹ ميلیونه افغانيو زابل کې د دارالمعلمين ودانۍ جوړيږيt