ارام بخښوونکې خبرې

ارام بخښوونکې خبرې

ژباړه/ خالص ادیب

* که غواړې چې ارامه وې، ټول ورځني کارونه دې چاته مه وایه، کېدای شي یوه داسې خبره درته وکړي چې ستا د ناارامۍ سبب شي.

* که غواړې چې ارام وې، له هغه چا سره بحث مه کوه چې تاسره په تضاد کې وي، یوازې ورته غوږ ونیسه؛ ځکه که ته هر څومره خوږې، ښې او په خیر یې بحث وکړې؛ خو د زیاتې کینې په خاطر ستا هر څه ردوي.

* که غواړې چې ارام وې، ځان مو له چا سره مه پرتله کوئ؛ ځکه هېچا ته ځان نه مالومېږي چې زه په ټولنه کې د خلکو په زړونو کې څومره ځای لرم…

* که غواړې چې ارام وې، شکرګزاره اوسه، په هر حالت کې پرخپلو شتو صبر مو پر مخ د نیکمرغۍ ډېرې لارې په راتلوونکي کې پرانیزي.

* که غواړې چې ارام وې، له بېچاره ګانو سره مرسته وکړه، کېدای شي خدای تعالی تاته دا ټوله هستي د دوی له مخې درکړې وي.

* که غواړې چې ارام وې، له ټولو سره بدون له کوم امید/هیلې مهربانه اوسه.

* که غواړې چې ارام وې، په ژوند کې لوړې موخې ولره، که ورته ونه رسېږې؛ خو د دغه اوږدې لارې په وهلو کې به له ډېرو څیزونو خوند واخلې.

* که غواړې چې ارام وې، له خپل مسلک سره بېکچې مینه ولره، مینه د دې سبب کېږي چې تا په خپله کاري ساحه کې ښه وځلوي.

* که غواړې چې ارام وې، په خلکو پورې ځان مه تړه، د خپل ځان عاشق په خپله شه، یوازې خپله یې چې له ځان سره جفا نه بلکې په هره ژمنه وفا کوې.
t