چينايي ميلياردر جک ما

چينايي ميلياردر جک ما

چينايي ملياردر، جک ما:

درې ځلې پوهنتون ته د داخېلېدو په آزموينه کې د ماتې سره مخ شو

ـ دېرش ځلې د شغلي مصاحبې څخه ناکامه راستون شو

ـ د کي اف رسټورانټ لپاره د ۲۴ مصاحبه کوونکو څخه يوازینی کس و، چې مسترد شو

ـ څو څو ځلې يې د پوليسو په ليکو کې د شامېلېدو غوښتنه رد شوه

ـ لس ځلې يې د هاروارډ پوهنتون ته آزموينه ورکړه او بريالی نشو

خو؛

اوس د ۳۸ ميليارده ډالر په درلودو سره د چين تر ټولو بډايه شتمن دی!

ژباړن: م. عزيز پردېس
t