انلاین غزل / قدرت الله درمان

انلاین غزل / قدرت الله درمان

د خپل ځان سره په ضـــــــد ولاړ یم خانـــــدم

هغه ګران سره پـــــه ضــــــد ولاړ یم خانـــــدم

زه د تللي یار په تګ پســـــــــې زړه نه خــــورم

د خفګان سره په ضـــــــد ولاړ یــــم خانـــــدم

هسې نه چې بیا مغرور شي ځان ترې ورک شي

د جانان سره په ضـــــــد ولاړ یــــــم خانـــــدم

رقـــــیبان رابانـــــدې نـــــــــــه خوشــــالـومـــه

د هجران سره په ضـــــــد ولاړ یــــم خانـــــدم

ښه چې نه خپلــــــــېږي نـــــه ورپســــې ژاړم

خپل ارمان سره په ضــــــد ولاړ یـــم خانـــدم

پرهرونه مې پرېږدمه چــــې وراســـته شـــي

د درمان سره په ضـــــــــد ولاړ یــــم خانـــدم
t