ژر قضاوت مه کوئ

ژر قضاوت مه کوئ

ژر قضاوت مه کوئ

عبدالمناف فردين

کوچني ماشوم په لاسونو کي دوه سیبان نيولي وه.

مور يې ورته وویل:

زوی، دا يوه مڼه ماته راکړه!

ماشوم ژر يو ځل په يوه مڼه خوله ولګوله او يوه وړه ټوټه يې ورڅخه وخوړه، بيا يې په بله مڼه خوله ولګوله او يوه وړه ټوټه يې ورڅخه وخوړه.

د مور په شونډو يې موسکا وچه سوه، خفګان يی له رنګه له لیرې ښکارې ده چي له کوچني زوی څخه څومره نا امېده سوې…

خو زوی يې يوه مڼه چي خوله يې ورباندي لګولې وه مور ته ورکړه چي:

آ مورجانې! دا مڼه خوږه ده دا بله مڼه دومره نه وه خوږه!

مور يې حيرانه سوه چي ما څنګه فکر کاوه او د ماشوم څه په نېت کي وه!

ماشوم يی راواخيست او ښکل يی کړ…

نکته:
هرڅومره هم چي باتجربه ياست، بايد خپل قضاوت د‌ مسئلې له ښه څېړلو وروسته وکړئ او پرېږدئ چي جانب مقابل د مسئلې د توضيح کولو ښه فرصت او موقع ولري.

روانشناسی
t