چیرته سکون ـ یم …

چیرته سکون ـ یم …

د زلــفـو ټال ـ د تندی خـال ـ ښایسته جمال جانانه
نشته مثـال ـ د دی سُـر تال ـ په ذوالجـلال جـانانه

چیرته سکون ـ یم چی مجنون ـ څه بـه وی حال جانانه
په زړه زبون ـ تل ځیګرخون ـ کوه لږ خیال جانانه

د مینی جام ـ پخپل غـلام ـ لـږ څه پیرزو کړه کنه
سـترګي ډیوې ـ زلفی خوری ـ د شونډو لال جانانه

وکـــړه کــــرم ـ مکــړه ســــتم ـ پخپل مین دلـبره
حضور ته ستا ـ ولاړ ګـــدا ـ کوی دا سوال جانانه

په زړه کی ځای ـ د هجر پای ـ سپینو څـنـګلو بالښت
شم درنه جار ـ راوړه دیدار ـ په سر سور شال جانانه

زړونه صـفا ـ په خوله خندا ـ د هر چا قدر عزت
په مینه ژوند ـ تیر کړو په خوند ـ څه دي ستا خیال جانانه

وایه ریښتیا ـ جار شم له تا ـ خاطر د چا ونکړی
شعر د انجان ـ مخ د جانان ـ ندی کمال جانانه؟

دایا سینګ انجانادب دایا سینګ شعر
t