پند اوعبرت!

پند اوعبرت!

ژباړه:يحيی (حبيبي)
يوکس چې خپلې مېرمنې به يې په کور کې هره ورځ دغوا کچ يوه يوه کېلو ورجوړول او ده به بازارته دپلورلو په موخه وړل. په بازار کې يې دکچو دپلورلو دپاره خپل مخصوص دوکاندار معلوم وه پرهغه به يې پلورل دوکاندار هم ديادکس په تول باوري وه کچ يې دوهم ځل نه وزن کول پلورنکې ته يې مستقيماً پيسې ورکولې. هغه کس به هم په پيسو دکور ضروريات اخستل. خو يوه ورځ دوکاندار ته دکچو دوزن اړوند شک ورپيدا شوه نو سمدلاسه يې دهغې ورځي کچ وزن کړل خوکچ ۹۰۰ ګرامه وختل حال داچې ده ته يې په پوره کېلو ورحسابول. دوکاندار ډېر خفه شوه. دا سبا چې دکچو پلورنکې له کچو سره راغلی. نو دوکاندار په ډېره تونده او نامناسبه لهجه جواب ورکړ چې زه نور ستا څخه کچ نه اخلم ستا کچ له کېلو څخه پوره ۱۰۰ګرامه کم دې ته حرام خوره غل خداي ناترسه… يې خو دکچو خاوند په ډېره سړه سېنه ورته وويل وروره! موږ خو په کور کې د وزن کولو کاڼي نه لرو ماله تا څخه يوه ورځ يوه کېلو بوره واخستله نو هغه ستا بوره مو دکچو دوزن کولو لپاره معيار وټاکي داټول کچ موږ دهغې بورې په وزن تلل!!! دوکاندار شرمېنده سر کښته واچوي اوسخت خجله شوه.
نوټ: مطمئن اوسه چې تل به ستا په تول درتلل کېږي •
t