چې د سیند غاړه وي معشوق هم وي شراب هم وي / سيد جيلاني جلان

چې د سیند غاړه وي معشوق هم وي شراب هم وي / سيد جيلاني جلان

غږ به مې اوري که هر څو کله خراب هم وي

یو سر لري که سورور څومره دریاب هم وي

له دې به بله د کیف ستره ننداره کومه وي؟

چې د سیند غاړه وي معشوق هم وي شراب هم وي

ته له ماځار زه له تاځار لاس به د یو بل نیسو

مګر دا ښه ده چې ترمنځه مو حساب هم وي

زړه به دې خود ورته بې واره ګوړه ګوړه کیږي

نو چې ښایست د مزار وي پوست وي جذاب هم وي

جلانه شهر ناپرسان دی هر دنګ دنګ هم نه وي

دلته د ډیرو وړو خلکو ستر القاب هم وي

مزارشریف

۱۸ تله ۱۳۹۸
t