هر یو ماښام اذان اذان تېر شو

هر یو ماښام اذان اذان تېر شو

ازار ازار ارزان ارزان تېر شو
عمر همه ارمان ارمان تېر شو

د مینوشۍ اداب تر سره نه شول
مجمل ماښام باران باران تېر شو

اوږد ژوندون و ساندې ساندې لاړو
لنډی بازار روان روان تېر شو

د پاولو شرنګ د طبلو دم یې وخوړ
هر یو ماښام اذان اذان تېر شو

مستي فاحشه وه همېش وه ورانه
درد مې شریف ودان ودان تېر شو

د محبت ګټې فدا دې وخوړ
له هر میدان تاوان تاوان تېر شو

میوند فداادب تیرشو فدا
t