ځان وژنه

ځان وژنه

رسول الله ﷺ فرمایي: هغه چا چي خپل ځان په اوسپنه قتل کړ (لکه ټوپک، توپانچه، چاړه، چاقو، توره او داسي نور…) نو په په دوږخ کي به تل تر تله هماغه اوسپنه په بدن ننباسي او راباسي او چا چي په دنیا کي په زهرو ځان قتل کړ نو په دوږخ کي به ئې زهر په لاس کي وي او تل تر تله به ئې څښي او چا چي په دنیا ځان له غره څخه راواچوه نو په دوږخ کي به تل تر تله لویږي.
اخرجه الصحیحین [بخاري و مسلم]

{من قتل نفسه بحدیدة، فحدیدته في یده یتوجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا فیها ابدا، و من قتل نفسه بسم فسمه في یده یتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها ابدا، و من نزل من جبل فقتل نفسه فهو ینزل في نار جهنم خالد فیها ابدا}[متفق علیه]

مطلب دا چي ځان وژنه یا خود کشي کول کبیره ګناه ده او جنت پر حرام دئ ،ځکه په قدسي حدیث کي الله تعالی فرمایي: زما بنده د خپل ځان په مړینه کي له ما څخه وړاندي والی وکړ ما هم پر ده باندي جنت حرام کړ.
[صحیح بخاري و صحیح مسلم]

راټولونه:محمد ابدالي
t