ته که مې په سخت ورځ پکار شوې چې په شا نشې / سردار محمد صديقي

ته که مې په سخت ورځ پکار شوې چې په شا نشې / سردار محمد صديقي

بیا مي د زړګي له ځالګۍ نه په هوا نسې

ته که مي په سخت ورځ پکار سوې چي تر شا نسې

هسي هم پاتیږې نه خو ګوره چي رخصت اخلې

اوښکو ته مي مه ګوره خدای مکړه په ژړا نسې

دا منم نصیب دی مګر زه او ته هم نوک او ورۍ

دا له زړه نه وباسه چي ته به نو زما نسې

اوس دي لا راتلونکي ارادې راته ویلای سې

ژوند کي تغیرات راځي سبا راته بلا نسې

دلته لا تر اوسه رقیباني سترګي ډیري دي

شتون دي صدیقي دلته مهم نه دی چي را نسې
t