خطرناک چاپېريال

خطرناک چاپېريال

په يو لوښي کې اوبه واچوئ، ژوندۍ چونگښه ورواچوئ، اوبو ته تودوخه ورکړئ، څومره چې اوبه ګرمېږي، چونگښه هم ورسره ځان عياروي، یعنې وجود ته د اوبو مطابق تودوخه ورکوي، خو کله چې اوبه په جوش راشي، چونگښه ترې د ټوپ هڅه کوي خو خلاصون نه لري، ډېره ژر مړه کېږي.
اوس پوښتنه پيدا کېږي، چې چونگښه ولې مړه شوه؟
ډېر کسان به وايي، چې د انسان ظلم و، چې په لوی لاس يې چونگښه مړه کړه.
ځينې به وايي، چې گرمو اوبو مړه کړه.
خو اصل کې داسې نه ده، چونگښه ځکه مړه شوه، چې په خپل وخت يې ټوپ ونه کړ، له چاپېريال سره يې ځان عيارولو.
نو اوس خبره داده، چې ځينې وخت له خطرناک چاپېريال سره د ځان عيارولو لوبه مه کوئ، کنه بيا به درنه د لاس مږلو موقع هم تېره وي.

(د استاد فريد ژباړه)
t