له ويده غږه دې ځار شم سندرغاړې! / نظم 

له ويده غږه دې ځار شم سندرغاړې! / نظم 

له ويده غږه دې ځار شم سندرغاړې !
ښه پوهيږم چې سندره دې زندۍ شوه
دلته هره کيسه ستا په خلاف وشوه
زه يې وينم چې خبره دې زندۍ شوه
ــ
له ويده غږه دې ځار شم سندرغاړې !
ته پوهيږې دلته هر ذهن کنګل دی
دلته يو انسان پر بل وحشي تيری کا
دا جهان چې وينې نيم په نيم ځنګل دی
ـــ
له ويده غږه دې ځار شم سندرغاړې !
له تا مخکې هم لسګونه ستوني ګونګ شول
شيبه وړاندې هم يو څو غږونه خپ شول
شيبه مخکې هم يو څو تنه په څنګ شول
ـــ
له ويده غږه غږ دې ځار شم سندرغاړې !
ته به څو کرته نوره هم ماتيږې
همدا کار به دې د فکر تکامل شي
يو ناڅاپه به پخپلو پښو ودريږې
ــــ
له ويده غږه دې ځار شم سندرغاړې!
ته ګټونکې خامخا ددې جګړې يې
ته به ګورې چې وحشي افکار اوبه شول
او شاهده به ددې وروستۍ شيبې يې
ـــ
له ويده غږه دې ځار شم سندرغاړې!
ددې ښار امير نږدی دی چې نسکور شي
يو بل نسل له ښار هاخوا را روان دی
ته به ګورې چې ډېر ژر به هر خوا خور شي
ــــ
له ويده غږه دې ځار شم سندرغاړې!
وخت راځي د ژوند خبرې عامې کيږي
موسيقي به د ژوند ستره برخه ګرځي
هره خوا به دې سندرې عامې کيږي

ساجد بهار
تبصره وکړئ

avatar
t